Kartografická výročí 2020/2021

300 let Müllerovy mapy Čech


Česká kartografická společnost

(ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Katedrou geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze)


15. září 2021

 

 

Úvodní slovo

Zajímavou a inspirující tradicí se staly v posledních letech konference a odborné semináře, pořádané u příležitosti významných výročí předních kartografů, mapujících v minulosti české země.

Dne 16. května 2018 se konalo pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., v prostorách Hradu v Litoměřicích slavnostní zasedání s konferencí, věnované Mikuláši Klaudyánovi, nazvané Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech; akci organizovaly Filozofická fakulta UJEP, Výzkumné centrum historické geografie (HÚ AV ČR a PřF UK) a Zeměměřický úřad.

V roce 2019 uplynulo 450 let od vydání Fabriciovy mapy Moravy (1569), která jako první samostatně popisovala území Moravy, a 400 let od vydání třetí nejstarší mapy Čech Pavla Aretina (1619). Tato jubilea připomenul seminář Kartografická výročí 2019, který uspořádaly v Brně 9. října 2019 Česká kartografická společnost, Moravský zemský archiv v Brně, Geografický ústav PřF MU a Mapová sbírka PřF UK.

Na rok 2020 odborníci připravovali v pořadí již třetí počin, připomínající význačného kartografa Jana Kryštofa Müllera a jeho mapu Čech z roku 1720. S ohledem na pandemickou situaci však byl přesunutý na rok 2021. Organizační tým se rozhodl realizovat seminář pod názvem Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech formou ozvučených prezentací, které je možné shlédnout od 15. září 2021. Hlavními pořadateli jsou Česká kartografická společnost ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Katedrou geomatiky ČVUT Fakulty stavební a dalšími institucemi (Filosofická fakulta UJEP a Česká geografická společnost).

Jan Kryštof Müller (Johann Christoph Müller, 1673–1721) je vnímán odbornou i laickou veřejností především ve vztahu k českým zemím, a to jako tvůrce podrobných rukopisných i tištěných reprezentativních map Čech a Moravy. Jeho osobnost, zasazená do barokní Evropy, se však utvářela v rámci širokého společenského, hospodářského a vědeckého prostředí mnohem barvitěji. Müllera nepochybně formoval okruh jeho rodiny spolu s četnými osobními a pracovními kontakty. Zároveň jeho kartografické dílo není dnes pouze hodnotným dokladem dobové kartografie a výtvarné výzdoby mapových listů. Moderní technologie umožňují efektivnější využití Müllerových map, které jsou v georeferencované podobě zpřístupněny prostřednictvím webových mapových služeb. S pomocí nástrojů digital humanities vznikají geodatabáze, které je možné využít jako cenný zdroj informací pro další výzkum krajiny českých zemí v období baroka. Müllerovy mapy až do počátku 19. století sloužily jako podklad pro kartografické znázornění českých zemí. Vznik mnoha odvozených map a další reflexe Müllerovy práce v průběhu 18. století bezesporu rovněž náleží k hodnocení vědeckého i kulturního dědictví tohoto významného kartografa.

Eva Semotanová

Prezentace

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Historický ústav AV ČR

Jan Kryštof Müller a evropská kartografie

ABSTRAKT


RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Historický ústav AV ČR

Život Jana Kryštofa Müllera

ABSTRAKT


PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
Historický ústav AV ČR

Společnost v době Jana Kryštofa Müllera

ABSTRAKT


Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Müllerova mapa Království českého z pohledu kartografa

ABSTRAKT


Nově objevený rukopisný rejstřík k Müllerově mapě Čech (1757) a možnosti jeho využití

ABSTRAKT


prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Určení kartografického zobrazení a georeferencování Müllerovy mapy Čech

ABSTRAKT


Techniky tisku starých map

ABSTRAKT


doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni

Rukopisné mapy Jana Kryštofa Müllera na území Čech

ABSTRAKT


PhDr. et Mgr. Eva Novotná
Mapová sbírka PřF UK

Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle
J. K. Müllera v Mapové sbírce PřF UK

ABSTRAKT


Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Vektorový datový model Müllerovy mapy Čech a jeho zpřístupnění pomocí webových mapových služeb

ABSTRAKT


Všechny prezentace jsou přístupné také na kanále YOUTUBE.
PDF s abstrakty ke stažení ZDE.