Panství Červená Lhota a Hojovice

© ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2017